• Právní upozornění

   

  Předsmluvní jednání

  Společnost Exinco vylučuje použití ust. § 1757 zák. č.: 89/2012 Sb., a není-li výslovně uvedeno jinak, je vyloučeno i použití ust. § 1732 zák. č.: 89/2012 Sb. E-maily, informační letáky a další dokumenty zasílané ze společnosti Exinco mají pouze informativní charakter a nejsou myšleny jako závazný návrh na uzavření smlouvy či podání nabídky; slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran.

  Upozornění

  Vynaložili jsme maximální možné úsilí, abychom zajistili správnost informací na těchto internetových stránkách a odkazech zde uvedených. Nicméně s ohledem na charakter tohoto média a rizika porušení či přerušení dat nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití či spolehnutí se na informace a odkazy uvedené na těchto stránkách. Jejich účelem je poskytnout o jisté skutečnosti či skutečnostech obecné informace. Nejsou vyčerpávajícím popisem těchto skutečností, na jejich základě nevznikají žádné obchodní vztahy nebo vztahy týkající se odborných služeb. Informace a odkazy zde poskytnuté nemohou sloužit jako podklady pro účetní, daňové nebo jiné odborné poradenství či služby. Účelem prezentovaného materiálu je podat obecné informace; bez další odborné pomoci, která zohlední vaše individuální potřeby, na něj nelze spoléhat při vašem jednání. Tento dokument a informace v něm obsažené používáte na vlastní riziko. Před rozhodováním nebo podniknutím kroků, které by mohly mít vliv na vaše obchodní nebo finanční záležitosti, byste se měli obrátit na kvalifikovaného odborného poradce.

  Elektronická komunikace

  Odesílané emaily jsou určeny pouze pro adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv e-mail obdrželi omylem, neprodleně nás prosím kontaktujte. Elektronická komunikace může být ovlivněna zkomolením dat, zpožděním, neoprávněnými přílohami nebo počítačovými viry. Exinco nepřijímá žádnou odpovědnost za případné zkomolení, zpoždění, neoprávněné přílohy, viry či jejich následky. Exinco vychází z předpokladu, že každý kdo s námi komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.